Какво можем да направим при некоректни платци?

Управление
06
February
2024

За съжаление все по-често чуваме за некоректни платци. Когато става въпрос за етажната собственост обаче, се появява не само финансовият аспект, но и често междусъседският.

Всички ние живеем под един покрив и  конфликти от подобен тип могат да окажат голямо влияние в личен и професионален план. Ето за това всеки домоуправител, а и жител на етажната собственост трябва да бъде добре запознат с процедурата при събирането на входни такси от некоректни съседи.

Първото, което един домоуправител трябва да направи е да информира неплатилото лице за точно дължимата сума, да представи разбит отчет и да предостави възможност да плати по удобен за него начин. Практиката с подобни съседи за жалост показва, че подобни любезни покани рядко имат ефект. Въпреки това ние сме длъжни да пробваме да разрешим проблема по- възможно най- цивилизован начин. Ако от другата страна не срещнем същото, можем да бъдем спокойни - законът е на наша страна!

Домоуправителят трябва да свика общо събрание. По време на събранието живущите могат да вземат решението да удължат срока на нередовния платец или да търсят правата си по законов път. В случай, че обществения съвет реши да премине към решаване на проблема по административен път, то следва да бъде направено по следния начин:

Стъпка 1: С гласуване се взема решение за съставяне на констативен протокол за нарушение. В него подробно се описва, дължимата сума, основанията за нейното изчисление и разбивки по месец. След това този протокол бива одобрен и подписан от членовете на етажната собственост. Този протокол се предава в кметството с входящ номер. Остава само да чакате обратна връзка, тъй като топката е в полето на общината. В случай, че административните органи установят нарушение, се издава акт, който санкционира лицето в нарушение.

Това обаче не гарантира, че етажната собственост ще получи парите си.

Стъпка 2: Домоуправителят попълва Заявление за издаване на заповед за изпълнение, към което да бъде приложен протокол от Общото събрание с всички прилежащи подписи, становища и взети решения. Задължително се прилага и оригинала на констативния протокол за нарушение.  Цялата документация се входира в Районния съд.

Стъпка 3: След като съдът вземе своето решение, некоректният съсед има право да обжалва в рамките на 14 дни. Ако подаде такова възражение, спорът отива на по-високо ниво. Етажната собственост има срок от 1 месец, в който да подаде искова молба и да започне съдебно дело срещу некоректния платец. Кредиторът, т.е. етажната собственост трябва да докаже претенцията си. Едва когато имаме влязло в сила решение от съда ще бъде издадена Заповед за изпълнение, въз основа на която се прави изпълнителен лист. Изземването на дължимата сума се извършва от ЧСИ.

По посочения ред се събират задължения, не само от фонда за текуща поддръжка, но и за “Фонд Ремонти”. Събирането на дължими суми е сложно и дълго начинание, което често консумира много сили и финанси. Важно е да отбележим, че ясната отчетливост на месечните такси, дължими суми и наличност в касата на входа могат да предотвратят много подобни сценарии. Съвременната  дигитализация на управлението на етажната собственост би спомогнала за решаването на подобни и други проблеми.

Предишна статия
Следваща статия