Точка 1.

Цел на Политиката

Настоящата Политика за защита на личните данни (наричана за кратко "Политика/та") има за цел да изясни на Потребителите какви лични данни събираме, защо ги събираме и как ги обработваме, как използваме Вашата информация и начините, по които можете да упражните правата си.
Настоящата Политика важи по отношение на обработването на Вашите лични данни, когато посещавате https://komshi.bg/ или използвате нашите услуги чрез този сайт или чрез Платформата на КОМШИ ЕООД.
Настоящата Политика не се отнася за други сайтове или услуги, които не са собственост на КОМШИ ЕООД.
Настоящата Политика е неразделна част от Общите условия.
Политиката , както и Общите условия са предоставени за запознаване на нашия уеб сайт komshi.bg.

Точка 2.

Определения

"Бисквитка" – малък по обем текст или данни, които се подават на устройството (компютъра, лаптопа, таблета, телефона) за съхранение и могат да бъдат поискани обратно от подателя.
"Администратор" – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.
"Обработващ" - физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;
"Субект на данни" – физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
"Лични данни" означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано (субект на данни).
"ЕС" – Европейски съюз.
"ЕИЗ" – Европейска икономическа зона.
"GDPR" – Общият регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО).
"Обработване" – означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
"Профилиране" – всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до лични предпочитания, интереси, поведение, местоположение или движение на физическото лице.
"Общи условия" са договорът между КОМШИ ЕООД и регистриран Потребител на Платформата, както и договорът между КОМШИ и Клиент, които регулират техните отношения във връзка с предоставяне на Услугите.
Всички понятия с главни букви, които не са дефинирани тук, имат значението, с което са дефинирани съответно в Общите условия и / или в GDPR.

Точка 3.

Администратор и обработващ на лични данни

Дружеството, предоставящо Ви услуги чрез този уеб сайт в качеството на Администратор на лични данни, е „КОМШИ” ЕООД, ЕИК 205566164, със седалище и адрес на управление град София 1592, ж.к. Дружба, бл. 83, вх. В, ет. 7, ап. 66 и Адрес за кореспонденция: София 1729, бул. Александър Малинов № 23, ет. 3, офис 7, Търговски център “Сити Пойнт”, представлявано от управителя Георги Иванов Кирчев, електронна поща: info@komshi.bg.
„КОМШИ“ ЕООД е Администратор на Лични данни по отношение на Вашите данни като Потребители на нашите Услуги.
Спрямо Личните данни, които Клиентът обработва чрез Платформата komshi.bg при използването на нашите Услуги „КОМШИ“ ЕООД действа в качеството си на Обработващ Лични данни по отношение на Клиента.

Точка 4.

Лични данни. Начин на събиране. Обработване

КОМШИ ЕООД е свело до минимум събираната информация с оглед ефективното функциониране на Платформата и предоставянето на Услугите.Видове Лични данни, обработвани от КОМШИ ЕООД в качеството на Обработващ:Когато Клиентът започне да използва Услугите чрез създаден Профил на Клиент на Платформата, КОМШИ ЕООД обработва Лични данни по възлагане на Клиента. Клиентът самостоятелно и въз основа на приложимото законодателство определя какви видове Лични данни да въведе в Профила на Клиента в Платформата и с какви средства да ги обработва. По тази причина Клиентът действа като Администратор на Лични данни, а КОМШИ ЕООД като негов Обработващ, изпълняващ зададените инструкции за обработка. При създаване на Профил на Клиент домоуправителят на етажната собственост декларира, че Клиентът като Администратор е осигурил необходимите законови основания за обработване на Личните данни.
В този случай Администраторът и Обработващият обработват Лични данни на Потребителите, въведени в Профила на Клиента. Категориите Лични данни са: три имена на Потребител (собственик/ползвател/обитател в етажната собственост), адрес, данни относно имоти - идеални части от общите части в етажната собственост, съответните за всеки апартамент финансови задължения, адрес/геолокация на етажната собственост  и електронен адрес на Потребителя.
Тези данни се предоставят от домоуправителя на етажната собственост и се попълват в Домовата книга, само от лица с Домоуправителски акаунти.  Всеки Потребител може да достъпва чрез Потребителски профил Личните данни, които се отнасят за него и са въведени от домоуправителя в Профила на Клиента. Отделен Потребител има достъп единствено до ограничен обем Лични данни за останалите Потребители, доколкото тези данни са необходими за функционирането и отчитането на етажната собственост.
Видове Лични данни, обработвани от КОМШИ ЕООД в качеството на Администратор:
Ние обработваме и използваме Лични данни, които Потребителите са предоставили доброволно. Това означава, че всеки Потребител носи отговорност да не предоставя данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на Личните данни, тъй като ние нямаме практическа възможност да контролираме дали предоставените данни на трети лица са въведени с тяхно знание и съгласие.
Личните данни на Потребителите, които обработваме, са три имена, контактни данни като телефонен номер, e-mail адрес, данни за имота в етажната собственост, данни за домашни любимци, периоди на отсъствие от имота и други обстоятелства, влияещи върху месечните задължения за поддръжката на общите части в етажната собственост, данни за дължими и платени суми от разходите за общите части.
Всеки Потребител носи пълна лична отговорност за предоставени данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на Личните данни.
Всеки Потребител при регистрация на собствения си Потребителски профил е длъжен да се запознае с настоящата ПолитикаКОМШИ ЕООД не обработва „чувствителни“ данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице.
Зачитайки правото на неприкосновеност на личния живот, се стараем непрекъснато да пазим данните, които обработваме, сведени до минимум и максимално защитени. Въпреки това, за да можете да използвате нашите Услуги, трябва да обработваме някои Лични данни.

Точка 5.

Цели за обработване на лични данни

КОМШИ ЕООД събира лични данни само с цел за изпълнение на предоставяните Услуги чрез Платформата.
Когато КОМШИ ЕООД сключи договор с Клиент, КОМШИ ЕООД обработва Личните данни на Потребителите, за да предостави Услугите на Клиента.
В случаите, при които КОМШИ ЕООД сключва договор с Потребител, КОМШИ ЕООД обработва неговите Лични данни отново с цел предоставяне на Услугите, като му дава достъп до информацията за етажната собственост в Профила на Клиента и собствените Лични данни на конкретния Потребител.
Когато КОМШИ ЕООД изпълнява свои законови задължения като Администратор на Лични данни, е възможно да обработва Лични данни за целите на изпълнението на тези задължения.

Точка 6.

Правно основание за обработване на личните данни

КОМШИ ЕООД стриктно спазва принципа за законосъобразност и обработва Личните данни единствено на законоустановени основания.
В качеството си на Администратор КОМШИ ЕООД обработва Личните данни на Потребителите на основание сключване и изпълнение на договор (чл. 6, параграф 1, б. "б" от GDPR), какъвто двете страни имат по силата на Общите условия, които Потребителите приемат при създаването на Потребителски профил в Платформата. Това основание обхваща операциите по обработване както при преддоговорните отношения, така и за изпълнение на сключения договор при Общи условия.
Когато КОМШИ ЕООД обработва Лични данни в качеството на Обработващ от името на Клиента Администратор, правното основание се осигурява от Клиента. КОМШИ ЕООД има сключен договор за обработване на Лични данни с всеки Клиент, който осигурява технически и организационни мерки за защита при обработването на Личните данни на Потребителите, както и договорни ангажименти на двете страни във връзка със защитата на Личните данни.
Когато КОМШИ ЕООД обработва Лични данни, за да изпълнява свои законови задължения в качеството си на Администратор, КОМШИ ЕООД обработва Лични данни на основание чл. 6, параграф 1, б. "в" от GDPR.
Възможно е в някои случаи КОМШИ ЕООД да обработва Лични данни на основание свой легитимен интерес или легитимен интерес на трети лица. В тези случаи винаги се изготвя предварителна оценка на обработката с тристепенен тест за баланс.
Не предоставяме Личните Ви данни на трети страни, без да сме Ви уведомили за това, без законово или договорно основание, не ги продаваме и не ги разпространяваме по друг начин.
Можем да ги споделяме с Доставчици на Обслужващи услуги, само когато това е необходимо за предоставянето на нашите Услуги и имаме Вашето потвърждение за това.

Точка 7.

Споделян на лични данни с трети лица

КОМШИ ЕООД може да обработва Лични данни самостоятелно или с други Администратори като Доставчици на Обслужващи услуги, доставчици на платежни услуги, системни оператори, определени в Закона за платежните услуги и платежните системи. Данните, свързани с плащания чрез функционалности на Платформата както и данните за идентификация на Клиента, се обработват съвместно с доставчици на платежни услуги.
Когато КОМШИ ЕООД предоставя Обслужващи услуги по заявка на Клиент или Потребител, КОМШИ ЕООД предоставя определени данни на Доставчика на Обслужващи услуги, които да улеснят сключването на договор между Клиента и Доставчика на услугите. В тези случаи КОМШИ ЕООД може да предоставя Лични данни на трети лица Доставчици на услуги в изпълнение на Общите условия, по силата на които има задължения да посредничи в такива случаи.
Третите лица, на които КОМШИ ЕООД предоставя Лични данни действат като отделни Администратори, които самостоятелно определят целите и средствата за обработване на Лични данни. За да се информирате по какъв начин се обработват Личните Ви данни от тях, можете да се запознаете с техните политики за защита на личните данни.

Точка 8.

Непълнолетни лица

Ние предоставяме услуги и позволяваме нашата Платформа и уеб сайт да бъдат използвани само от пълнолетни лица.
В случай, че, при попълването на Домовата книга на Клиента етажна еобственост, се събира информация за лица на възраст под 18 години, за същите лица се събират ограничен обем Лични данни - единствено име на лицето. Тези данни са предоставени от родителите/настойниците и са въведени в Платформата с тяхно съгласие от домоуправителя, регистрирал Клиента етажна собственост.
Ако получим информация, че сме събрали лични данни от лице под 18-годишна възраст без необходимото съгласие, ние незабавно ще ги изтрием. Същото се отнася и относно данни за лица над 18-годишна възраст, когато данните им са били предоставени без правно основание за обработването им.
Във връзка с горното, може да се свържете с нас незабавно, на посочените за това форми за контакт.

Точка 9.

Срок на съхранение и изтриване на данните

КОМШИ ЕООД ще обработва Лични данни, въведени на Платформата от Клиент, докато е в сила договора между КОМШИ ЕООД и Клиента и договора между КОМШИ ЕООД и отделен Потребител (Общите условия). След прекратяване на действието на Общите условия и изтриване на Профила на Клиента, респективно Потребителския Профил, ние ще изтрием Вашите Лични данни, освен ако по закон не се изисква по-дълъг срок за съхранението им, например за данъчни цели.
КОМШИ ЕООД спазва принципа за минимализъм и съхранява Лични данни единствено за срока, необходим да бъдат изпълнени поставените в тази Политика цели за обработването на Лични данни.Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.
Сред конкретните цели за съхранение на Личните данни са, както следва:за да предотвратим загубата на данни;за уважаване на рекламации и претенции;за разрешаване на възникнали съдебни и извънсъдебни спорове, за събиране на вземания и за спазването на приложимото законодателство, включително изискванията на Закона за счетоводството и приложимото данъчно законодателство.

Точка 10.

Трансфер на лични данни

КОМШИ ЕООД не прехвърля Вашите Лични данни извън ЕС / ЕИЗ. Нашите сървъри се намират в България и ние съхраняваме там цялата информация и Лични данни, които обработваме, докато предоставяме Услугите.

Точка 11.

Автоматизирано вземане на решения и профилиране

При предоставяне на Услугите КОМШИ ЕООД не използва никакви технологии, които предполагат Профилиране и/или автоматизирано вземане на решения спрямо Вас. Това означава, че ние не Профилираме Вашите желания, предпочитания, търсения и не използваме така генерирана информация.

Точка 12.

Права на субекта на лични данни

Имате право да упражнявате правата, с които разполагате като Субект на данни съгласно GDPR. В зависимост от конкретните обстоятелства относно Вашите Лични данни, които обработваме при предоставянето на Услугите, ще имате следните права:
Право на достъпИмате право да поискате потвърждение дали се обработват Лични данни, свързани с Вас, и да поискате копие от Вашите лични данни; както и  до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на Личните Ви данни.
Право на изтриванеИмате право да поискате Личните Ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания: Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато данните се обработват на база на Ваше съгласие и оттеглите това съгласие; когато Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора. Може да ви бъде отказано да заличим Личните Ви данни по следните причини: упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на наше правно задължение или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени; по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
Право на коригиранеИмате право да поискате Личните Ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни, или допълнени, ако са непълни.
Право на ограничение на обработкатаИмате право да поискате да се ограничи обработването на Личните Ви данни, ако това е приложимо и е налице основание за това, например: оспорите точността на личните данни, за срок, който ни позволява да провери точността на Личните данни; обработването е неправомерно, но Вие не желаете Личните данни да бъдат  изтрити, а само използването им да бъде ограничено; не се нуждаем повече от Личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции; възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните ни основания имат преимущество пред вашите интереси.
Право на преносимостимате право да поискате да получите Личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг Администратор, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.
Право на възражениеИмате право да направите пред отговорното лице по защита на данните възражение срещу такова обработване на Вашите Лични данни, ако са налице основания за това.
Право на жалба до компетентен органИмате право да подадете жалба до надзорен орган, ако смятате, че сме нарушили GDPR или друго приложим закон при обработката на Личните Ви данни (българия надзорният орган е Комисията за защита на личните данни - www.cpdp.bg).
Всички искания се адресират до представител на КОМШИ ЕООД на адрес info@komshi.bg. Възможно е при упражняване на правата Ви да поискаме допълнителна информация, за да установим самоличността Ви.
Можем да откажем да обработваме заявки за упражняване на права, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други Потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп.
Моля да имате предвид, че когато исканията Ви са явно неоснователни, прекомерни или застрашават поверителността на други потребители, можем:да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията, или предприемането на исканите действия, илида откажем да предприеме действия по искането.

Точка 13.

Сигурност на данните

Komshi.bg е уеб приложение, разработено с последните технологии на пазара. Свързвайки се с нашия сайт сте в пълна безопасност поради ред причини, а именно:Данните, изпращани и получавани от Komshi.bg, биват криптирани по веригата - използва се https протокол. Това ни гарантира, че трето лице не може да прихване изпращаните и получавани данни между потребителите на Komshi.bg.Сайтът е защитен чрез SSL сертификат, инсталиран на сървърите на Contabo. Това гарантира, че използвайки Komshi.bg се свързвате само и единствено с оторизираните и защитени сървъри на облачния доставчик. Приложението се намира на облачните сървъри компания, предоставяща сървъри като услуга, а именно Contabo. КОМШИ ЕООД и Contabo са осигурили чрез договор за обработка на лични данни, че Contabo поема съответните договорни ангажименти за техническа защита на личните данни, съхранявани на предоставените от тях сървъри.   Ние ще предприемем всички разумно необходими стъпки, за да гарантираме, че Личните Ви данни се третират сигурно и в съответствие с GDPR.
Освен това, придържайки се към нашата политика за сигурност на данните, ние извършваме мониторинг за уязвимости и инциденти в сигурността по отношение на нашите системи, поддържаме софтуера на Платформата и гарантираме, че разполагаме с необходимите актуализации. Също така използваме подходящи инструменти за сигурност, така че Вашите Лични данни да се обработват по безопасен начин.

Точка 14.

Надзорен орган

За нарушения на правата Ви във връзка с личните Ви данни, можете да подадете жалба до надзорния орган на България, който е Комисията за защита на личните данни.
Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg.

Точка 15.

Изменения на Политиката

Настоящата Политика е актуална към днешната дата 2024г. Актуалната Политика е винаги на Ваше разположение на https://komshi.bg/politika-za-zashchita-na-lichnite-danni, а ако имате въпроси, молим да ни пишете.