Какво трябва да направим документално, за да имаме изряден вход

Управление
Гергана Кръстева
23
January
2024

Често управлението на етажната собственост бива смятано като тягостна задача, изискваща много време и енергия. Много от хората от етажната собственост отказват да поемат ролята на домоуправител от страх, че ще консумира твърде много от енергията и времето им. Истината е, че повечето от проблемите в един вход могат да бъдат предотвратени чрез правилно и адекватно водене на документацията.
Често тези документи биват пренебрегвани и функциите на домоуправителя се   ограничават до събиране на входните такси и разрешаването на неотложни казуси и ремонти.
Административната и законовата грамотност има силна превантивна функция, което доказва за необходимостта от съответен ред при управлението на етажната собственост. В този ред на мисли, можем да отличим няколко важни момента при прочитане на ЗУЕС:

Създаване и поддържане на Книга на етажната собственост. Съгласно Закона за управление на етажна собственост всеки собственик, ползвател или обитател на блока е задължен да бъде вписан в Книгата на етажната собственост, която се се създава, съхранява и поддържа във всяка сграда или вход в режим на етажна собственост. В нея се вписват имената на живущите и собствениците, а в случай на ползване от юридическо лице или едноличен търговец – „наименованието, БУЛСТАТ или единен идентификационен код (ЕИК), като за собственика или ползвателя се посочва и електронна поща за уведомяване, ако разполага с такава“ (ЗУЕС чл.7 ал.3). Всеки собственик или ползвател е длъжен в 15-дневен срок от придобиване правото на собственост или ползване да впише в книгата на етажната собственост данните си. Не се притеснявайте за данните си, до книгата имат достъп само управителния съвет, собственикът, както и органите на Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, общинската или районната администрация и Българската агенция по безопасност на храните. Освен гореспоменатите лица се вписват  и животните в специална колона до името на стопанина им. Това цели по-лесно пресмятане на входната такса и лесен отчет на дължимите суми. За да може ефективно да използвате Книгата на етажната собственост и да се предотврати унищожаването й, препоръчваме да се използва тефтер от качествени материали или други целесъобразни алтернативи.

С използването на платформата komshi.bg пък можете да разполагате с домовата си книга в онлайн вариант и да не се налага да я преиздавате и да се притеснявате за нейното съхранение. Всъщност това така ли е? 

Общо събрание – най-важното, което трябва да знаем -  В ЗУЕС правомощията на общото събрание са изписани подробно като тук ще обобщим, че те дават възможност за взимане на решения за всичко касаещо етажната собственост, което не се вписва в юрисдикцията на друг закон, например решения за ремонти, избор на лица от входа с управленска или административна функция, издаване на правилник за вътрешния ред и т.н. За да бъде легитимно едно събрание то трябва да бъде свикано по установения ред. С цел защита на правата на жителите и ползвателите на етажната собственост, по време на събранието се води протокол по строги законови изисквания, който се води от протоколчик избран с мнозинство. Протоколът съдържа датата и мястото на провеждането на общото събрание, дневният ред, явилите се лица и идеалните части от етажната собственост, които те представляват, номера на самостоятелния обект, начина, по който са гласували лицата - "за", "против" или "въздържал се", техен подпис, същността на изявленията, направените предложения и приетите решения. Не се притеснявайте, имате възможността по ваше желание да не се разпишете в протокола, но това действие следва да се опише от протоколчика. След изготвянето на протокола ваше право е да имате копие, заверено с надпис „Вярно с оригинала“. Всеки член на общото събрание може да оспори съдържанието на протокола, включително достоверността на отразените в него решения. Оспорването се извършва писмено пред управителния съвет (управителя) в 7-дневен срок от съобщението по ал. 7, но не по-късно от един месец в случаите, когато собственикът, ползвателят или обитателят отсъства.С платформата ни komshi.bg казуси от този тип биха били разрешавани лесно и бързо с документация и материали изцяло достъпни онлайн. Това не само улеснява менажирането на етажната собственост, но и позволява на домоуправителя да се съсредоточи върху създаването на по-удобни и приятни условия за живущите във входа. Опитайте безплатно нашият демо акаунт и се запознайте с всички функции, които предлага платформата:

Предишна статия
Следваща статия