Какви са правата на живущите във входа

Управление
Гергана Кръстева
18
January
2024

Входът е общото пространство, в което всички съжителстваме на равно, но това често това е само на теория. Малко хора знаят правата си като живущи в даден вход и често няма ясно установен ред и правила, поради което се получават злоупотреби с използването на площадки за съхранение на лични вещи и дори присвояване на общите части на входа. Затова разгледахме малко по-подробно какви са законовите права и задължения на съжителстващите в даден вход.

Всеки живущ в етажната собственост има собствени неотменни права и задължения. Практиката показва, че редица междусъседски неразбирателства и административни проблеми идват от липсата на познание относно собствените ни права. С цел спазване на законовата рамка и ограничаване на възможните възникнали проблеми, е необходимо всеки гражданин да се запознае обстойно със Закона за етажната собственост. Тук ще разгледаме основните ни права и задължения и как можем да ги защитим.

Права

По закон всеки собственик на апартамент от блока има право да участва в управлението на етажната собственост. Временните ползватели също имат право на глас във вземането на решения, но в някои случаи това право може да бъде ограничено, ако това не е уговорено предварително между собственика и ползвателя. Такива са: да определя размера на паричните вноски във фонд "Ремонт и обновяване“, поставяне на реклами или технически съоръжения върху сградата, строеж, надстрояване, пристрояване или промяна на предназначението на общи части и др. Всеки собственик има право да използва общите части и да получава достъп до тях. С оглед защита на правата на живущите в сградата е необходимо да се създаде Правилник на вътрешния ред, който се изготвя от Общото събрание по установения законов ред. По този начин се презастраховате от нежелателни прояви от другите ползватели и собственици.  Примерен правилник можете да намерите на сайта на вашата община. Изменяне и допълване на правилника е възможно, отново по канален ред с решение от общото събрание. Често такива корекции се налагат с оглед на нови потребности и вземане на нови мерки за справяне с проблемни съседи. Този документ е от значение, тъй като подсигурява правата ни като граждани, упражнява правото ни на участие в управлението на етажната собственост и има известна тежест при търсенето на правата ни.

Защита на правата ти

Когато говорим за защита на правата обаче е необходимо да разграничим кога съществува такова явление и кога става въпрос за междусъседски конфликт. Тук отново ще наблегнем на необходимостта от обстоен прочит и тълкувание на ЗУЕС. Когато нарушаването на правата е на лице по закон, имате право на защита и можете да сигнализирате съответните органи – общината, полицейските служби и други в зависимост от случая. Често спецификата на проблема може да изисква съдебна намеса, като това е процес, изискващ време и подготовка от страна на засегнатите страни. Препоръчваме навременно търсене на правата, тъй като отлагането във времето може да окаже негативно влияние по много фактори.

Познаването на правата ни е първата стъпка към тяхната защита. По този начин сме способни да спестим много съседски конфликти и да осигурим на себе си и на живущите в етажната собственост качествено управление и  разбирателство.

В нашата платформа ще откриеш всички нужни документи за менажирането на входа ти в изряден ред и лесен достъп до подаване на сигнали, достъпни до всички живущи, като така лесно и бързо можеш да намериш решение на своя проблем. ѝРазполагаме с демо акаунт, в който можеш свободно да разгледаш всички функции, които предлага платформатa:

Предишна статия
Следваща статия